ONZE SPEERPUNTEN SAMENGEVAT
– Samen leven, samen doen in Soest EN Soesterberg
– Jongeren betrekken en laten participeren in onze samenleving
– Extra aandacht voor de Heijberg en de Luwte
– Aandacht voor mensen onder de armoedegrens
– Afschaffen OZB, daar voor in de plaats Ruimte Gebruik Belasting, RGB
– Waar mogelijk bouwen in de kernrandzone, rode contouren zijn niet heilig.
– Geen sporthal in Overhees, gymlokalen in de wijken
– Zuinig op natuur, geen windmolens, geen diepe geothermie
– Respect voor onze ondernemers
– Afschaffen hondenbelasting

Voor BurgerBelangen zijn buurten/wijken/kernen Soest en Soesterberg de hoekstenen van onze maatschappij. Normen, waarden, respect en medemenselijkheid leer je in een omgeving waar het individu herkenbaar is.

Het gaat de inwoners van de diverse buurten/wijken/kernen, vooral om het behoud van de leefbaarheid. Daarmee wordt meestal bedoeld het behoud of het realiseren van belangrijke voorzieningen en het verenigingsleven.

BurgerBelangen hecht, net als elke inwoner zeer aan veiligheid
De gemeenteraad heeft een belangrijke taak om de veiligheid te bevorderen en de openbare orde te handhaven. Waarborgen van veiligheid is van oudsher de eerste en belangrijkste opdracht van de overheid. Maar zonder medewerking van de inwoners en organisaties is er geen beginnen aan. ( het project Buurtvaders in Smitsveen is hiervan een goed voorbeeld).
Veiligheid beperkt zich niet tot criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. Ook anderen bronnen van onveiligheid zoals verkeer, branden, ongevallen en rampen moeten integraal in het beleid worden betrokken.

De hele wereld is via de sociale media binnen handbereik van jongeren.
Dat leidt af van de gebeurtenissen, waarden en normen in hun eigen omgeving.
Participatie betekent, de oordopjes eruit.
BurgerBelangen ziet mogelijkheden jongeren te bereiken, onder andere via multiculturele voorzieningen in de buurt/wijk/kern of  met  hen en organisaties jongerenruimtes te realiseren. We beseffen wel dat dit een zware opgave is.

BurgerBelangen streeft ernaar ook dat ook een vmbo-kader opleiding gevestigd wordt.

BurgerBelangen is tegen de uitbreiding van het aantal coffeeshops

BurgerBelangen is van mening dat De Linde voor de jongeren in Soesterberg, ongeschikt is, mede gezien de ligging

De inzet is gericht op het zoveel mogelijk  zelfstandig wonen van ouderen.
BurgerBelangen zal zich sterk inzetten om de kwaliteit van leven te waarborgen, de reeds bestaande voorzieningen zoals warme maaltijdvoorzieningen, huishoudelijke hulpen en thuiszorg  zullen gegarandeerd moeten blijven. Als daarvoor sociale of medische redenen aanwezig zijn, moeten  ouderen in een verzorgingshuis terecht kunnen.
De Heybergh in Soesterberg dient hiervoor beschikbaar te blijven. Het aantal beschikbare kamers moet de komende jaren naar behoefte worden uitgebreid.

Behalve op tv, zie of hoor je weinig over ouderenmishandeling. Bekeken moet worden of en hoe meer aandacht voor dit probleem moet komen.

Soest en Soesterberg hebben een hospice.
Wij vragen meer aandacht voor hospice “De Luwte” en willen onderzoeken of er mee behoefte aan een dergelijke voorziening is, zeker in Soesterberg nu daar het inwoneraantal de komende jaren met 6500 inwoners zal stijgen.

Voor BurgerBelangen is een plek op de arbeidsmarkt om in het eigen onderhoud te voorzien de beste garantie voor een volwaardige maatschappelijke en sociale participatie.
Maatwerk is voor BurgerBelangen in alle opzichten uitgangpunt.

Naast het hebben van betaalde arbeid gebeurt er veel  op het gebied van vrijwilligerswerk. BurgerBelangen juicht dit toe. Een samenleving kan niet functioneren zonder de inzet van de vele vrijwilligers binnen en buiten de verenigingen die Soest rijk is.

De OZB  voldoet aan geen enkele voorwaarde voor een goed belastingsystem. De taxatie van de gebouwen is vaak nattevingerwerk en daarmee fraudegevoelig en kost jaarlijks veel geld. Een gerechtelijke procedure heeft vaak geen zin. Daarom is BurgerBelangen voor afschaffing van deze belastingheffing. Het is toch van de gekke dat mensen die hun woning goed onderhouden ook nog eens extra worden belast vanwege waardevermeerdering.

In plaats van de OZB denkt BurgerBelangen aan een Ruimte Gebruik Belasting (RGB) met als grondslag de oppervlakte bewoond per vierkante meter. Deze  heffing voldoet aan alle 5 voorwaarden voor een goed belastingsysteem en is dus SUPER RECHTVAARDIG,

Van Rijkswege is vastgesteld dat er ongeveer 1 miljoen woningen gebouw moeten worden de komende jaren, zal ook Soest hier een deel van voor haar rekening dienen te nemen.

BurgerBlangen stelt zich op het standpunt dat allereerst gebouwd dient te worden voor d eigen woningbehoefte. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen Soest en Soesterberg verlaten omdat we geen woningen meer beschikbaar hebben en krijgen. Er moet dus veel gebouwd worden, ook in onze gemeente. Rode Contouren zijn voor BurgerBelangen niet heilig.
Bestaande groen- en natuurlocaties willen we graag behouden. Immers de beslissingen die we nu nemen zijn bepalend voor de komende generaties.   De nieuw op te stellen omgevingsvisie gaat een doorkijk geven over hoe we willen dat Soest er 2030 uit ziet
BurgerBelangen wil graag dat bouwen van betaalbare woningen mogelijk blijft. Ook moet worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden door bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden of scholen om te vormen naar woonbestemming.

Het afbouwen van het woonwagenkamp aan De Meent dient serieus onderzocht te worden.

Een van de manieren om met anderen in contact te komen is sporten. Naast het gezondheidsaspect is ook het sociale aspect een van de pijlers van sport. Of je nu sjoelt of kaart in een zorginstelling, volleybalt of badminton speelt, voetbalt of hockey speelt op het veld, sporten is iets wat je  ontspanning bezorgt. Binnen de gemeenteraad is er veel te doen over het sporten en de accommodaties. Om bij dat laatste te beginnen: de wens van veel inwoners van Overhees om geen sporthal te realiseren in de wijk, ondersteunt BurgerBelangen van harte. Geen bovenwijkse sportvoorziening in een wijk .In een wijk passen gymlokalen. Kleinschalig. De sportzaal aan de Smitsweg  zou het best kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijkheid van  “De Springbokken”.

Sporten moet voor iedereen, ongeacht inkomen, toegankelijk zijn. Via extra financiële ondersteuning moeten kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, kunnen blijven sporten.

Amateurkunst is een groot goed. Fijn dat zoveel Soesters hierin betrokken zijn en hun hobby kunnen uitoefenen. Of het nu in verenigingsverband gebeurd, harmonie, volksdans, schilder- en tekenclubs, of individueel ,het zijn wezenlijke onderdelen van onze cultuur die we samen willen overdragen aan de volgende generatie. Alle activiteiten die kunst/cultuur dichter bij de bevolking brengen verdienen onze steun.

Bij welk vervoersmiddel je ook kiest, voor BurgerBelangen staat de verkeersveiligheid voorop.
De gemeente moet zorgen voor goede fietspaden/fietsstraten. Uiteraard moeten deze fietsroutes goed verlicht zijn.
Een grote ergernis vormen wortelopdruk, vuil, blad, scheefliggende trottoirtegels, gaten en naden in het wegdek. BurgerBelangen vindt dat dit moet worden aangepakt. BurgerBelangen vindt dat fietsroutes naar scholen veilig dienen te zijn. De aanbevelingen van de Fietsersbond Soest zijn hierbij bepalend voor de uitvoer. Bij gladheidsbestrijding worden fietsroutes sneeuwvrij gehouden.

Het gaat goed met het milieu in Nederland. Ook in Soest. De lucht en het water zijn sinds decennia niet zo schoon geweest..

De natuur verdient onze bescherming. Het is één van de redenen dat Soest een geliefde plek is zich hier te vestigen. Geen kap van bomen voor bouwplannen indien niet strikt noodzakelijk.
Burgerbelangen is meer dan zuinig op de natuur en het prachtige landschap dat Soest ook zo aantrekkelijk maakt. Vandaar ook ons standpunt tegen windmolens in de Eemvallei.

Water draagt bij aan de kwaliteit van de natuur, de leef- en woonomgeving en is ook voor recreanten van grote waarde. Maar ook ons drinkwater is van onschatbare waarde.
Wij zijn dus tegen diepe geothermie in Soest gezien het grote drinkwaterbekken.

Ondernemers dragen de economie. De bloemenkiosk, de stroopwafelkraam en de broodjeszaak horen in het straatbeeld. Burgerbelangen koestert ondernemend Soest. Een ruimhartig terrassenbeleid en eenvoudige vergunningsprocedures!

verkiezingsprogramma 2018-2022